ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VRAGERS VAN DIENSTVERLENING AAN HUIS

Dit zijn de algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Hulp in huis B.V. (“Hulp in huis”) kantoorhoudende te 7511 JM, Enschede (Nederland), Nijverheidstraat 5, ingeschreven in het register gehouden door de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 61338710.

Wat doen wij?

In deze algemene voorwaarden verwijzen wij naar onszelf met “wij” of “we” (en waar toepasselijk naar “ons” of “onze”). Wij beheren diverse platforms (hierna: “platform” of “website”). Deze platforms brengen particuliere vragers en aanbieders op het gebied van huishoudelijke hulpverlening met elkaar in contact, waarbij tevens gefaciliteerd wordt in het gebruik van een administratief systeem. Het gaat daarbij om huishoudelijke dienstverlening als bedoeld in de Regeling Dienstverlening aan Huis. De kern van deze regeling is als volgt: indien de ene particulier huishoudelijk werk verricht voor een andere particulier, ontstaat geen loondienst en worden er geen loonheffingen ingehouden. Vragers en aanbieders van huishoudelijke dienstverlening die via onze platforms met elkaar contracteren, dienen altijd zelf te beoordelen of zij daarbij voldoen aan de voorwaarden waaronder deze regeling van toepassing is. Eventuele gevolgen van het niet van toepassing zijn van die regeling zijn voor eigen risico.

Op wie en wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ons en particulieren die zich via onze platforms registeren als partij die op zoek is naar huishoudelijke dienstverlening. In deze algemene voorwaarden verwijzen wij naar deze particulieren met “u” (en waar toepasselijk “uw”). Als we het hebben over u en ons gezamenlijk, dan spreken we van “partijen”. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen u en ons. Als u zelf (algemene) voorwaarden hanteert, zijn die niet van toepassing op overeenkomsten die u sluit met ons. Het kan zijn dat wij met u afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden. In dat geval geldt de afwijking enkel voor de overeenkomst waarvoor die afwijking is overeengekomen. U kunt zich dus bij andere overeenkomsten met ons niet beroepen op die afwijking. Wij hebben het recht onze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzingen of aan te vullen. Dit zullen wij van tevoren aankondigen. Wanneer er sprake is van ingrijpende wijzigingen, hebt u het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden als u niet akkoord bent met de wijziging(en). In dat geval zullen wij alleen in rekening brengen hetgeen wij tot de datum van ontbinding voor u hebben gedaan. De aanbieders van huishoudelijke dienstverlening noemen we hierna de “hulp” of (meervoud) de ”hulpen”.

Welke twee overeenkomsten ontstaan er voor u?

Om te beginnen ontstaat tussen u en ons een overeenkomst over het gebruik van ons platform (“Gebruik”). Dit noemen wij de “Gebruiksovereenkomst”.

Indien het gebruik van het platform leidt tot een match tussen u en een hulp, ontstaat tussen u en die hulp een overeenkomst tot uitvoering van huishoudelijke werkzaamheden (“Dienstverlening”). Dat noemen wij de “Dienstverleningsovereenkomst.” Deze Dienstverleningsovereenkomst wordt rechtstreeks gesloten tussen u als opdrachtgever (“Opdrachtgever”) en de hulp als dienstverlener (“Dienstverlener”). Wij zijn daarbij geen partij, want wij bieden zelf geen huishoudelijke dienstverlening aan. Wij faciliteren via ons platform slechts bij de totstandkoming van de Dienstverleningsovereenkomst. Het staat u als Opdrachtgever en de hulp als Dienstverlener natuurlijk vrij om onderling nog nadere afspraken te maken. Wij raden u aan dat dan wel schriftelijk te doen. Wel is het zo dat, indien de Dienstverleningsovereenkomst tot stand komt, zowel de Opdrachtgever als de Dienstverlener geacht worden bij de Dienstverleningsovereenkomst horende algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd.

Twee soorten algemene voorwaarden

Omdat er twee overeenkomsten ontstaan, zijn er ook twee sets algemene voorwaarden. De Algemene Gebruiksvoorwaarden zien toe op de door ons gehanteerde algemene voorwaarden die horen bij de Gebruiksovereenkomst tussen u en ons.

Waar in deze voorwaarden wordt verwezen naar de Dienstverlening, zijn dat voorwaarden die zowel voor u (als Opdrachtgever) als voor de hulp (als Dienstverlener) gelden. Dit zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening. In uw relatie met ons dient u de Algemene Voorwaarden Dienstverlening te beschouwen als een service. Dit is onze bijdrage aan een faire, evenwichtige en transparante afspraak tussen u en de hulp, evenwel zonder dat wij daarbij partij zijn. Als wij op basis van ervaringen en evaluaties denken dat het beter kan, dan zullen wij de Algemene Voorwaarden Dienstverlening aanpassen. U en de hulp zitten daar natuurlijk alleen aan vast als u dat beiden wilt.

Algemene Gebruiksvoorwaarden

1. Wij stellen aan u een platform beschikbaar voor het zoeken en inhuren van een hulp. Tijdens het eerste gebruik van het platform dient u zich te registreren op het platform en deze algemene voorwaarden te accepteren. U accepteert daarbij ook de Algemene Voorwaarden Dienstverlening. Nadat wij uw aanmelding per e-mail aan u hebben bevestigd waarbij ook u de toegangsgegevens voor uw persoonlijke gebruikersaccount worden verstrekt komt tussen u en ons een gebruiksovereenkomst tot stand (de “Gebruiksovereenkomst”). Op de Gebruiksovereenkomst zijn deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

2. U bent verplicht bij uw registratie correcte en volledige gegevens te verstrekken, met name met betrekking tot uw identiteit, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bank- of creditcardgegevens. Wijzigingen gedurende de looptijd van de gebruiksovereenkomst dient u onmiddellijk mede te delen en via uw gebruikersaccount aan te passen.

3. Na activatie van uw account via ons platform kunt u een aanvraag indienen. Bij het indienen van uw aanvraag geeft u aan waaraan de hulp voor u moet voldoen. Op het moment dat u een aanvraag indient, geeft u ons toestemming om te beginnen met het zoeken naar een huishoudelijke hulp die aan de door u opgegeven eisen voldoet. Annulering van de aanvraag is mogelijk zolang wij u nog geen gegevens hebben verstrekt van de hulp die aan de door u opgegeven eisen voldoet.

4. Wij verrichten onze diensten op basis van een met ons afgesloten abonnement (“Abonnement”). Wij vragen geen vergoeding aan de hulp.

5. Het abonnement heeft een minimale duur van één jaar. Na dit jaar is het Abonnement maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. De maandelijkse abonnementskosten betaalt u via automatische incasso of via een betaalverzoek. U regelt de automatische incasso in uw gebruikersaccount. Ook de opzegging van het Abonnement kan plaatsvinden via uw gebruikersaccount. Wanneer wij in de eerste maand na de start van het abonnement geen hulp kunnen vinden die voldoet aan de door u opgegeven eisen, kan het abonnement kosteloos opgezegd worden. In deze periode moet uw aanvraag wel actief zijn bij ons, zodat wij voor u op zoek mogen naar een hulp.

6. Ons platform biedt u de mogelijkheid van urenregistratie, maar dat houdt niet in dat wij daarvoor enige verantwoordelijkheid accepteren. Het betreft hier slechts een door ons aangebonden faciliteit, die overigens verplicht gebruikt dient te worden. Hetzelfde geldt voor eventuele andere aan u via het platform aangeboden faciliteiten

7. Wij beheren het platform en doen hetgeen van een goed platformbeheerder mag worden verwacht om verstoringen van het gebruik van het platform, zoals verbindingsonderbrekingen of verstoringen van het gebruik van de diensten te voorkomen voor zover dit technisch mogelijk is.

8. Wij behouden ons het recht om de gebruiksmogelijkheden tijdelijk te beperken, het platform te onderhouden of verder te ontwikkelen.

9. Wij beheren ook uw gebruikersaccount. Door ons beschikbaar gestelde toegangsgegevens mogen door u niet worden gedeeld met derden. Wij gebruiken uw gegevens enkel voor de uitvoering van onze diensten. In ons privacybeleid kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

10. Omdat wij geen partij zijn bij de Dienstverleningsovereenkomst, zijn wij niet aansprakelijk voor de uitvoering of de nakoming daarvan van de Dienstverleningsovereenkomst en ook niet voor schade die u daardoor eventueel lijdt. Waar nodig wijzen wij iedere aansprakelijkheid terzake daarvan af. U krijgt via ons platform wel een door een andere partij, het Nationaal Hulp Fonds (voorwaarden), aangeboden mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een vergoeding van door de hulp bij u veroorzaakte schade , maar wij wijzen erop dat u zich in dat geval dient te verstaan met Nationaal Hulp Fonds en dat het feit dat deze service via ons platform wordt aangeboden niet inhoudt dat wij aansprakelijk kunnen worden gesteld.

11. Uiteraard kunnen wij wel aansprakelijk zijn ten opzichte van u vanwege schending van onze eigen contractuele en buitencontractuele plichten, maar die aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt. Tenzij en voorzover onze aansprakelijke op basis van dwingend recht niet kan worden beperkt ,is onze aansprakelijkheid jegens u op welke grond dan ook (a) uitgesloten met betrekking tot (i) gederfde omzet of gederfde winst, (ii) schade ten gevolge van de verlies of beschadiging van zaken en (iii) lichamelijk letsel; en (b) beperkt tot het mindere van (i) het totaalbedrag dat door u aan ons is voldaan of (ii) het bedrag dat onder enige verzekering van ons ten aanzien van de door u geleden schade wordt uitgekeerd. Onze platforms kunnen links naar websites bevatten die door derden worden beheerd. Wij kunnen nimmer aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van andere (dan onze eigen) websites.

12. De Gebruiksovereenkomst begint te lopen na de bevestiging van uw registratie en onze vrijgave (aan u) van het platformgebruik. De Gebruiksovereenkomst loopt door zolang sprake is van het (niet geldig opgezegd) Abonnement. Bepalingen die naar hun aard geacht moeten worden (nog enige tijd) door te lopen na de beëindiging van het Abonnement blijven in stand.

13. Op grond van de wet heeft u als consument het recht om het afgesloten Abonnement zonder opgave van redenen te ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken, na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Dit heet de wettelijke bedenktijd. Daarop bestaat wel een uitzondering die van toepassing kan zijn. Dat is het geval als wij reeds een hulp voor u hebben gevonden. Indien dat niet het geval is, geldt de wettelijke bedenktijd. Als dat wel zo, is ontbinding niet meer mogelijk. U geeft ons, op het moment dat het Abonnement ingaat, uitdrukkelijk toestemming om te beginnen met nakoming van onze diensten aan u. Voor het geval wij de overeenkomst met u al zijn nagekomen, verklaart uafstand te doen van uw recht van ontbinding. Mocht u overgaan tot ontbinding, dan wijzen wij op de door Autoriteit Consument en Markt beschikbaar gestelde modelformulier .

14. U bent en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de controle van de identiteit van de hulp. Wij doen die controle niet.

15. Klachten over de (afhandeling) van uw aanvraag, ons platform of over onze dienstverlening dienen per omgaande na het ontstaan van de klacht middels het klachtenformulier te worden ingediend, waarna wij zo snel mogelijk contact met u zullen opnemen.

Algemene Voorwaarden Dienstverlening

1. De Dienstverleningsovereenkomst komt tot stand als gevolg van een succesvolle boeking via ons platform.

2. Op de Dienstverleningsovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening van toepassing. De Dienstverleningsovereenkomst is een overeenkomst tussen enkel de Opdrachtgever en de Dienstverlener. De Opdrachtgever kan aan de Dienstverlener onder nakoming vragen van de afgesproken huishoudelijke dienstverlening. Dienstverlener kan van Opdrachtgever onder meer nakoming vragen van de betaling van de afgesproken vergoeding. Uitgaande van de daadwerkelijke toepasselijkheid van Regeling Dienstverlening aan Huis (wat de eigen verantwoordelijkheid is Opdrachtgever en Dienstverlener) vallen daaronder ook vergoedingen in verband met vakantiegeld (8%) per jaar, ziekteverzuim en wegens vergoeding voor opgebouwde wettelijke vakantiedagen vanaf het moment dat de geboekte en overeengekomen schoonmaakwerkzaamheden zijn voltooid.

3. In de Dienstverleningsovereenkomst staat welke werkzaamheden zijn geboekt en geaccepteerd. De Dienstverlener kan de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht, organisatie en verantwoordelijkheid uitvoeren, rekening houdend met het bepaalde in de Dienstverleningsovereenkomst. De Opdrachtgever kan daarbij aanwijzingen geven voor zover deze passen binnen de inhoud van de Dienstverleningsovereenkomst.

4. De Opdrachtgever stelt de Dienstverlener tijdig in staat om overeengekomen werkzaamheden effectief en efficiënt te verrichten.

5. De Opdrachtgever heeft bij het aangaan van de Dienstverleningsovereenkomst de mogelijkheid om de werkzaamheden inclusief schoonmaakmiddelen te boeken. Als dat is overeengekomen, draagt de Dienstverlener zorg voor de daarvoor benodigde materialen. Is er sprake van een boeking zonder schoonmaakmiddelen, dan draagt Opdrachtgever tijdig zorg voor de aanwezigheid daarvan.

6. De overeengekomen werkzaamheden gelden als vervuld en geaccepteerd, indien na de afronding daarvan 24 uur zijn verstreken en de Opdrachtgever geen tekortkomingen bij de dienstverlener heeft gemeld. Indien een klacht is gemeld bij Hulp in Huis, dan geldt iedere actie van Hulp in Huis slechts informerend van aard zonder dat op Hulp in Huis een verplichting rust om iets te doen of na te komen en dat Opdrachtgever enDienstverlener zelf onderling moeten proberen om de klacht te verhelpen.

7. Indien de gewerkte uren van de Dienstverlener (gaan) afwijken van de vooraf geboekte uren, zullen Opdrachtgever en Dienstverlener daarover zo spoedig mogelijk in overleg treden en bij geschillen daarover verbinden zij zich in te spannen om onderling tot een oplossing te komen. Het platform van Hulp in Huis biedt de mogelijkheid om wijzigingen van de geboekte en of gewerkte uren door te geven. Aanpassingen in het systeem van Hulp in Huis zijn mogelijk per 30 minuten bij een minimale boekingsduur van 2 uur. Bij geschillen ten aanzien van de gewijzigde uren, dienen partijen onderling tot een oplossing te komen. Ook hier geldt dat de bemoeienis van Hulp in Huis informerend van aard is en dat op Hulp in Huis geen verplichting rust om iets te doen of na te komen.

8. Opdrachtgever zal Dienstverlener na vervulling van de overeengekomen Dienstverlening betalen op de tussen hen in de Dienstverleningsovereenkomst overeengekomen wijze. Hulp in Huis faciliteert in haar platform een facturatiesysteem voor beide partijen. Daarvan kan gebruik gemaakt worden, maar dat hoeft niet. Opdrachtgever en Dienstverlener kunnen onderling afspreken of er wekelijks of maandelijks gefactureerd wordt. Als gebruik wordt gemaakt van het facturatiesysteem van Hulp in Huis is Dienstverlener is verplicht om uiterlijk 3 dagen na het verstrijken van de overeengekomen periode (week, twee weken, 4 weken of maand) het totaal aantal voor de Opdrachtgever gewerkte uren in te voeren in dit systeem.

9. De inhoud van de Dienstverleningsovereenkomst is gebaseerd op (i) de Dienstverleningsovereenkomst zelf (ii) de Algemene voorwaarden Dienstverlening (iii) het geldende verbintenissenrecht en (iv) eventuele nadere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Dienstverlener. Dienstverlener is geen werknemer van Hulp in Huis. Hulp in Huis bemiddelt niet voor werknemers voor het leveren van diensten.

10. De Dienstverleningsovereenkomst vangt aan zodra er sprake is van overeenstemming tussen Opdrachtgever en Dienstverlener. Als er geen sprake is van aantoonbare overeenstemming wordt de Dienstverleningsovereenkomst geacht te zijn gesloten als Dienstverlener is begonnen met de Dienstverlening, De Dienstverleningsovereenkomst loopt door, zolang deze niet rechtsgeldig is beëindigd. Bepalingen die naar hun aard geacht moeten worden (nog enige tijd) door te lopen na de beëindiging blijven in stand.