Algemene Voorwaarden Ikzoekondersteunendebegeleiding.nl

Artikel 1 – Definities

 • Opdrachtnemer: Hulp-in-Huis BV.
 • Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een aanvraag indient voor het zoeken van een huishoudelijke hulp.
 • Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever langs elektronische weg gesloten bemiddelingsovereenkomst ter zake het leveren van gegevens van een huishoudelijke hulp die aan de door Opdrachtgever opgegeven wensen voldoet.
 • Kandidaat: een huishoudelijke hulp die zich bij Opdrachtnemer heeft ingeschreven als werkzoekende.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.

Artikel 3 – Opdrachtgever

 • Opdrachtgever dient zich via het inschrijfformulier op de website in te schrijven, waarna Opdrachtnemer Opdrachtgever per mail een activatielink stuurt.
 • Voor het indienen van de aanvraag voor een huishoudelijke hulp dient Opdrachtgever de onder artikel 3.1. genoemde link te activeren.
 • Na activatie van de onder artikel 3.1. genoemde link kan Opdrachtgever nadere wensen opgeven waaraan de Kandidaat dient te voldoen. Vervolgens kan de daadwerkelijke aanvraag worden ingediend.
 • Door het indienen van de aanvraag geeft Opdrachtgever Opdrachtnemer toestemming haar werkzaamheden direct aan te vangen, waardoor de (voor consumenten geldende wettelijke termijn voor) bedenktijd niet van toepassing is.
 • Indien de Kandidaat om welke reden dan ook niet aan de wensen van Opdrachtgever voldoet, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan binnen 28 dagen na aanlevering van de gegevens van de Kandidaat per mail in kennis te stellen.

Artikel 4 – Werkwijze Opdrachtnemer

 • De Kandidaat die zich via de website van Opdrachtnemer als werkzoekende heeft ingeschreven wordt in de database van Opdrachtnemer opgenomen.
 • Na ontvangst van een aanvraag van Opdrachtgever selecteert Opdrachtnemer handmatig de in de database van Opdrachtnemer opgenomen kandidaten die aan de door Opdrachtgever opgegeven wensen voldoen.
 • Opdrachtnemer controleert of de geselecteerde kandidaten beschikbaar zijn. In het bevestigende geval controleert Opdrachtnemer de contactgegevens van de Kandidaat.
 • Na de onder het vorige lid vermelde controle stuurt Opdrachtnemer per mail de gegevens van de Kandidaat die aan de door Opdrachtgever opgegeven wensen voldoet naar het door Opdrachtgever opgegeven mailadres.
 • Indien Opdrachtnemer een mail als vermeld onder artikel 3.5. van Opdrachtgever heeft ontvangen, gaat Opdrachtnemer kosteloos op zoek naar een nieuwe Kandidaat.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer staat niet in voor het verschijnen van de Kandidaat op een gemaakte afspraak tussen Opdrachtgever en de Kandidaat.
 • Opdrachtnemer staat niet in voor  de bereikbaarheid van de Kandidaat.
 • Opdrachtnemer staat niet in voor de kwaliteit van de door Kandidaat uitgevoerde werkzaamheden.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de controle van het paspoort en de identiteit van de hulp.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
 • De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot hetgeen uit de wet voortvloeit. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten in rekening is gebracht, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Opdrachtgever is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

Artikel 6 – Beëindiging/annulering overeenkomst

 • Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst per mail te annuleren, mits de annulering plaatsvindt voordat Opdrachtnemer de gegevens van de Kandidaat die aan de door Opdrachtgever opgegeven wensen voldoet naar het door Opdrachtgever opgegeven mailadres heeft verstuurd.

Artikel 7 – Betaling

 • Nadat Opdrachtnemer de gegevens van de  Kandidaat naar Opdrachtgever heeft gemaild, is Opdrachtgever een bemiddelingsbedrag verschuldigd.
 • Het bemiddelingsbedrag bestaan uit een basisbedrag en een variabel bedrag afhankelijk van het aantal uur per week waarvoor  Opdrachtgever huishoudelijke hulp heeft aangevraagd.
 • Betaling dient te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum.
 • Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Tevens is Opdrachtgever alsdan gehouden tot vergoeding van alle te maken (incasso)kosten en kosten van een gerechtelijke procedure.

Artikel 8 – Klachten

 • Klachten over de (afhandeling) van de aanvraag dienen per omgaande na het ontstaan van de klacht middels het klachtenformulier van Opdrachtnemer te worden ingediend.
 • Opdrachtnemer zal binnen veertien dagen na ontvangst van een klacht Opdrachtgever van een reactie voorzien.
 • De in het vorige lid vermelde termijn is geen fatale termijn, tenzij partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 9 – Privacy

 • Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.


Definities

De grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de website. Echter voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de website en de informatievoorziening, op welke grond dan ook, kan www.ikzoekondersteunendebegeleiding.nl en/of de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.

De door u te verstrekken persoonlijke gegevens in verband met een aanvraag zullen niet aan derden verstrekt worden. Bij klachten over de afwikkeling van de opdracht, stellen we het wel op prijs dat u ons daarvan op de hoogte stelt middels het contactformulier. Wellicht dat we een bemiddelende rol kunnen spelen en eventueel wordt de deelnemende zorgverlener verwijderd uit ons netwerk.

Ikzoekondersteunendebegeleiding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Ikzoekondersteunendebegeleiding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website.

Op de inhoud en de presentatie van deze site berust een intellectueel eigendomsrecht van de makers ervan. Niets mag door derden worden gebruikt zonder dat schriftelijke toestemming van Ikzoekondersteunendebegeleidingis verkregen. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt prive van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.


- - - - -

Schrijf u hier in voor ondersteunende begeleiding